PETA en andere dierenrechtengroepen werken samen nu het EU-dierproefverbod voor cosmetica wordt vernield.

Geplaatst op door Melissa van den Aarssen

Wist je dat dieren, ook zwangere vrouwtjes, nog steeds lijden als substanties door hun keel worden geduwd bij tests voor cosmetica in de EU? Ja, dat heb je goed gelezen. Ondanks het verbod op dierproeven voor cosmetica worden er nog steeds dieren gebruikt in wrede tests.

Naar aanleiding van oproepen van EU-autoriteiten om cosmetica-ingrediënten op dieren te testen, hebben PETA en andere vooraanstaande Europese dierenbeschermingsgroepen een gezamenlijke verklaring aan de leden van het Europees Parlement gestuurd waarin zij erop aandringen om de baanbrekende verbodsbepalingen voor het testen en op de markt brengen van cosmetica te handhaven. De gezamenlijke verklaring en lijst met ondertekenaars is hier te zien.

De gezamenlijke verklaring roept Europese besluitvormers op om ervoor te zorgen dat het historische verbod op dierproeven en de verkoop van op dieren geteste cosmetica – een baken van verandering voor dieren in de hele wereld – niet teniet wordt gedaan.

PETA US

Zijn dierproeven voor cosmetica niet verboden in Europa?

De verbodsbepalingen waarvoor dierenverdedigers zo hard hebben gestreden – en die door het publiek en veel wetenschappers worden gesteund – worden verscheurd.

Duizenden dieren lijden in nieuwe proeven voor cosmetica-ingrediënten die volgens de chemicaliënwetgeving van de EU vereist zijn – en zonder goede reden. Deze ingrediënten worden al tientallen jaren veilig geproduceerd en op de markt gebracht in het kader van de EU-cosmeticaverordening. Bovendien kunnen fundamentele biologische verschillen tussen mensen en andere dieren betekenen dat de resultaten van dierproeven niet op betrouwbare wijze voorspellen wat er bij de mens zal gebeuren.

Het doel van de cosmeticaverordening is dat cosmeticaproducten veilig op de markt kunnen worden gebracht zonder nieuwe dierproeven.

Wat doet PETA hieraan?

PETA is al heel lang een verdediger van dieren op dit gebied:

2013: EU-verboden op cosmeticaproeven en -marketing worden volledig geïmplementeerd

Het EU-verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten en hun ingrediënten (de cosmeticaverordening) werd volledig van kracht en ging gepaard met een verbod op de verkoop van cosmetica in de EU die recentelijk op dieren zijn getest. Dit had moeten betekenen dat consumenten erop konden vertrouwen dat nieuwe cosmeticaproducten of -ingrediënten die na 11 maart 2013 werden ontwikkeld niet op dieren waren getest en dat er geen nieuwe proeven voor bestaande ingrediënten nodig zouden zijn.

Van cruciaal belang is dat de Europese Commissie in 2013 heeft aangegeven dat ingrediënten die alleen in cosmetica worden gebruikt, niet mogen worden onderworpen aan eisen voor dierproeven in het kader van REACH – de Europese chemicaliënverordening.

2014: Dierproeven voor cosmetica sluipen via de achterdeur naar binnen

De Europese Commissie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) kondigen aan dat zij onder REACH nog steeds dierproeven kunnen vereisen voor chemische stoffen die uitsluitend worden gebruikt in cosmetica als de mogelijkheid bestaat dat werknemers er tijdens het productieproces aan worden blootgesteld, zelfs als het ingrediënt veilig wordt geacht voor gebruik door de consument.

Voor ingrediënten die zowel in cosmetica als in andere soorten producten worden gebruikt, waren dierproeven al door ECHA toegestaan, ongeacht het risico op blootstelling van werknemers, wat erop duidt dat REACH voorrang heeft op de cosmeticaverordening.

Dit is een schaamteloze overtreding van zowel REACH als de cosmeticaverordening. Het is nooit de bedoeling geweest dat REACH het verbod op dierproeven voor cosmetica zou ondermijnen.

2015: PETA start het nieuwe jaar met een campagne voor cosmetica

We hebben je hulp gevraagd door deze actieoproep te lanceren, en duizenden van jullie hebben ECHA en de Europese Commissie geschreven om er bij hen op aan te dringen om onder geen enkele omstandigheid toe te staan dat cosmetica-ingrediënten op dieren worden getest. De commissie antwoordde met een verklaring waarin zij bevestigde dat haar standpunt niet was veranderd. Niet goed genoeg!

2016: PETA dient een klacht in bij de Europese Ombudsman

Na een reeks van berichten tussen PETA, de Europese Commissie en ECHA hebben we onze zorgen aan de Europese Ombudsman voorgelegd.

Helaas heeft de Ombudsman de kwestie terzijde geschoven en ECHA en de Commissie niet opgedagen hun standpunt te wijzigen. Er werd echter opgemerkt dat ECHA en de Commissie weliswaar een leidraad hebben opgesteld, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs betekende dat de leidraad correct was. We weten dat dit niet het geval was en dat het EU-verbod op dierproeven voor cosmetica moet worden gehandhaafd.

2017: Wetenschappers van PETA helpen een wrede cosmeticaproef te stoppen

Via het PETA International Science Consortium Ltd. hebben wetenschappers van PETA een bedrijf met succes gesteund in zijn beroep tegen de eis van ECHA om een cosmetica-ingrediënt op dieren te testen. De test zou hebben betekend dat hoge concentraties van een cosmetica-ingrediënt onder dwang aan zwangere ratten of konijnen werden gevoerd voordat zij en hun ongeboren nakomelingen zouden werden ontleed.

2018: Commissie van het Europees Parlement hoort PETA’s zorgen over REACH

Meer dan 100.000 mensen ondertekenden een open brief die werd gecoördineerd door PETA en onze Europese zusterorganisaties waarin werd geëist dat de EU een einde zou maken aan wrede dierproeven en geavanceerde, diervrije onderzoeksmethoden voor de doeleinden van REACH zou aanvaarden.

In een vergadering van de Commissie Verzoekschriften van het Europese Parlement heeft de manager wetenschapsbeleid van PETA UK, dr. Julia Baines, parlementsleden erop gewezen dat cosmetica-ingrediënten nog steeds op dieren worden getest en hen aangespoord een einde te maken aan deze beschamende praktijk – die al verboden had moeten zijn op grond van de cosmeticaverordening. De commissie stemde ermee in om verdere actie te ondernemen.

2019: We gaan terug naar het Europees Parlement

Gedurende deze hele periode zijn de regelgevende instanties blijven eisen dat er dierproeven worden uitgevoerd. Gelukkig zijn bedrijven in beroep gegaan tegen het uitvoeren van deze tests en is het Science Consortium in elk geval goedgekeurd als officieel tussenpersoon.

Dr. Baines richtte zich tot de interfractiegroep voor het welzijn en de bescherming van dieren van het Europees Parlement en drong er bij leden van het Europees Parlement op aan om de Europese Commissie en ECHA ter verantwoording te roepen voor de tenietdoening van het verbod op dierproeven voor cosmetic.

2020: Dierproeven worden nog steeds aangevraagd – we blijven het verbod steunen!

Het Science Consortium kwam tussenbeide in andere ECHA-bezwaarschriften waarin cosmetica-ingrediënten de kern van het geschil vormen, uitmondend in de Symrise-zaken. En nu Symrise in beroep gaat bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, zal het Science Consortium opnieuw het roer overnemen, haar expertise verlenen en een verzoek indienen om in te grijpen in deze zaak.

Wat je kunt doen om te helpen

Gebruik altijd dierproefvrije producten en controleer bij twijfel de ‘Beauty Without Bunnies’-database van PETA US.

Laat besluitvormers alsjeblieft ook weten dat je tegen dierproeven voor cosmetica-ingrediënten bent, ongeacht de omstandigheden: