Partijstandpunten over dierproeven in de aanloop naar de verkiezingen op 22 november

Geplaatst op door Esther DeJong

Nu de parlementsverkiezingen van 22 november naderen, heeft PETA deze handige gids opgesteld over het standpunt van elke partij over dierproeven. Lees verder om meer te weten te komen over de huidige situatie met betrekking tot het beëindigen van dergelijke experimenten in Nederland, wat politieke partijen erover te zeggen hebben, wat PETA doet om dieren in laboratoria te helpen, en wat jij kunt doen.

Wat is er gebeurd met de Nederlandse ambitie om dierproeven te beëindigen?

Verschillende politieke partijen in Nederland pleiten al tientallen jaren voor een uitfasering van dierproeven. In 2016 vierden we dat Nederland aan de wereld verklaarde dat het in 2025 wereldleider wil zijn op het gebied van proefdiervrije innovatie.

Wat is er sindsdien gebeurd?

 • Het aantal dierproeven is niet gedaald.
 • Er zijn geen concrete plannen om dierproeven uit te faseren.
 • Het gebruik van dieren is nog steeds toegestaan voor doeleinden waarvoor aanvaarde methoden zonder dieren beschikbaar zijn.

Het door de overheid geleide programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) dat de regering in 2017 heeft geïnitieerd om haar uitgesproken ambitie te verwezenlijken, heeft zich tot nu toe uitsluitend gericht op de infasering van proefdiervrije methoden en weigerde te werken aan een specifiek actieplan om dierproeven geleidelijk uit te faseren. Een dergelijk plan zou bijvoorbeeld het beëindigen van methoden waarvan bewezen is dat ze er niet in slagen mensen te helpen of het milieu te beschermen moeten bevatten. Het is duidelijk dat de belofte van 2016 gebroken is en in ere hersteld moet worden!

Dierproeven zijn slechte wetenschap

Dierproeven zijn niet alleen moreel onverdedigbaar, maar ook wetenschappelijk gebrekkig. Er worden vaak emotionele argumenten gebruikt om te suggereren dat het vergiftigen, verminken, kwellen en ontleden van dieren de enige manier is om ziekten te helpen genezen, maar dit is niet waar. Dieren zijn zelden een goede afspiegeling van het menselijk lichaam. Minder dan 10% van de veelbelovende ontdekkingen op het gebied van de fundamentele biomedische wetenschappen – waarvan het merendeel betrekking heeft op dierproeven – worden binnen twintig jaar routinematig toegepast in de kliniek.

De Tweede Kamer wil verandering

De afgelopen twee jaar is een ongekend aantal moties om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen met ongekende meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Vanwege deze fenomenale druk heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema onlangs toegezegd dat de overheid nu een uitfaseringsbeleid voor dierproeven gaat ontwikkelen. Dat is vooruitgang!

Dit is het moment voor politieke partijen om ervoor te zorgen dat de nieuwe regering zich houdt aan deze zwaarbevochten belofte van het huidige demissionaire kabinet.

In de aanloop naar de verkiezingen hebben we de programma’s en websites van alle politieke partijen onder de loep genomen. Hieronder vindt je wat elke partij (in de volgorde waarin ze op de stembiljetten verschijnen) zegt over dierproeven.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

“Het aantal dierproeven brengen we omlaag. Door ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden en innovatieve alternatieven zijn er dierproeven die vervangen kunnen worden. Dierproeven zetten we alleen nog in als dit de enige manier is om een kennis te vergaren ten behoeve van de volksgezondheid, wetenschappelijke vooruitgang en daarmee de nationale innovatiekracht.”

Democraten 66 (D66)

Niets

GroenLinks–Partij van de Arbeid (PvdA)

“We stimuleren de transitie naar proefdiervrij onderzoek, waarbij dierproeven toegestaan zijn mits het de enige manier is om een substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken.”

Partij voor de Vrijheid (PVV)

Niets

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Niets

Socialistische Partij (SP)

Niets

Forum voor Democratie (FvD)

“Dierproeven waar mogelijk ingeperkt.”

Partij voor de Dieren (PvdD)

Stop dierproeven

 • “Experimenten op dieren moeten zo spoedig mogelijk worden gestopt. De proeven en de manier waarop de dieren hiervoor worden gehuisvest, veroorzaken ontoelaatbaar veel pijn, stress en sterfte bij dieren. Het merendeel (ongeveer 85%) van de gebruikte dierproeven leidt bovendien niet tot bruikbare resultaten, omdat dieren en mensen biologisch te veel van elkaar verschillen. Daarom is het niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook wegens de dringende behoefte aan betere modellen, belangrijk om geen dierproeven meer te verrichten. Methoden zonder proefdieren leveren in veel gevallen betere en betrouwbaardere resultaten op. Waar proefdiervrije methoden nog niet bestaan, moeten ze ontwikkeld worden. Zo kan Nederland aanjager worden op het gebied van onderzoek zonder proefdieren. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de investering in alternatieven voor proefdieronderzoek de hoogste prioriteit krijgt.”
 • “Nederland zet zich in voor een versnelling van de internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.”
 • “Onderzoek met primaten wordt zo snel mogelijk verboden. Er komt een plan (met tijdpad) om het apenonderzoekscentrum BPRC zo spoedig mogelijk te sluiten.”
 • “Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.”
 • “Biotechnologie bij dieren – waaronder genetische manipulatie en klonen – wordt verboden.”
 • “Het wordt mogelijk dat een rechter de naleving van de Wet op de dierproeven kan toetsen. Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.”
 • “Het budget dat de overheid jaarlijks aan dierproeven besteedt wordt stapsgewijs overgeheveld naar onderzoek zonder proefdieren.

ChristenUnie (CU)

Niets

Volt Nederland (Volt)

Niets

Juiste Antwoord 21 (JA21)

Niets

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Niets

Politieke Beweging Denk (DENK)

Niets

50PLUS

Niets

BoerBurgerBeweging (BBB)

Niets

BIJ1

Niets

De Groenen – Piraten

“Het ‘Nee, tenzij’ dient uitgangspunt te zijn voor al het menselijk handelen met dieren. Dit betekent dat het welzijn van dieren in principe niet mag worden aangetast, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn en er geen alternatieven zijn om de doelen op een andere manier te bereiken. Voor dierproeven dienen meer alternatieven ontwikkeld te worden.”

Belang van Nederland (BVNL) / Groep van Haga

Niets

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Niets

Splinter

“Er komt versneld een einde aan dierproeven en vivisectie. Dieren zijn een omslachtig en inefficiënt model om meer te weten te komen over menselijke gezondheid. Als bij het testen van potentiële medicijnen na het proefdieronderzoek wordt overgegaan tot onderzoek bij mensen, valt namelijk 90% van de stoffen alsnog af. Dierproeven moeten daarom versneld worden uitgefaseerd en de miljoenen overheidssubsidie die jaarlijks naar onderzoek met dierproeven gaan, worden versnel geïnvesteerd in de ontwikkeling en innovatie van dierproefvrije onderzoekstechnieken. Ook dient goedkeuring van nieuwe dierproefvrije onderzoekstechnieken versneld te worden; dit duurt nu vaak jaren. Dierproeven op apen (primaten) dienen direct verboden te worden.”

Libertaire Partij (LP)

Niets

Voor de Nieuwe Generatie (LEF)

Niets

Samen voor Nederland (SvN)

“Mensen die zich misdragen tegenover dieren gaan wij strenger strafrechtelijk aanpakken en ook op andere terreinen willen wij strengere normen om dieren te beschermen, zoals stoppen met dierproeven en genetische modificatie.”

Nederland met een PLAN (NLPLAN)

Niets

PartijvdSport (PvdS)

Niets

Politieke Partij voor Basisinkomen (BIP)

Niets

De belofte van sommige partijen

We hebben kandidaten van alle partijen gevraagd onze belofte te ondertekenen om te werken aan een plan om dierproeven in Nederland geleidelijk af te schaffen.

De belofte luidt als volgt:

Als onze partij na de verkiezingen van 22 november 2023 één of meer zetels krijgt in de Tweede Kamer, beloven wij steun voor het ontwikkelen van zinvol beleid om dierproeven in Nederland uit te faseren, zoals beloofd door de demissionaire regering.

Door deze belofte te ondertekenen, bevestigen wij onze inzet om het gebruik van dieren in biomedisch onderzoek, testen en onderwijs uit te faseren. Wij zullen ons inspannen voor de ontwikkeling van een duidelijke strategie met mijlpalen en tijdslijnen voor de uitfasering van dierproeven, met daarin onder meer de volgende acties:

 • Het stapsgewijs overhevelen van overheidsfinanciering van biomedisch onderzoek met dieren naar proefdiervrij onderzoek en het verstrekken van gerichte financiering voor onderzoek dat nodig is om de transitie naar dierproefvrij onderzoek te versnellen.
 • Het instellen van een werkgroep voor het uitvoeren van systematic reviews om vast te stellen op welke gebieden dierproeven niet hebben bijgedragen aan het verbeteren van de menselijke gezondheid en daarom meteen moeten worden beëindigd.
 • Het opdragen van de vertegenwoordigers van Nederland om bij de Europese Commissie aan te dringen op het gebruik van moderne, dierproefvrije veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen en medicijnen, en zich hard te maken voor een volledig verbod op het testen van cosmetica-ingrediënten op dieren.

De volgende partijen ondersteunen onze belofte:

 • D66
 • 50PLUS
 • PvdD
 • Splinter
 • SP
 • De Groenen – Piraten

Jouw hulp is nodig!

Dit is een prachtige startpositie voor de nieuwe regeringsperiode, maar we hebben jouw hulp nodig om ervoor te zorgen dat Nederland weer op het goede spoor komt en werkt aan de implementatie van moderne wetenschap en geneeskunde zonder dierenleed.

 

Neem Actie! Volg het stappenplan